Robert Broncel

Andere tijden XIV

by Robert Broncel on 17 januari 2019

Alvorens in te gaan op de ontwikkelingen in 2019 is het goed eerst nog een terugblik te werpen op 2018, met opvallende turbulenties in de tweede helft. Waren deze turbulenties weergegeven in onderstaande VIX grafiek na alle voorgaande rust voorzien?

De onderliggende oorzaken kennen we intussen genoegzaam en de vraag is hoe met name de centrale bankiers hiermee in de toekomst zullen weten om te gaan. In een recent artikel maakte het IMF duidelijk welke trends vorig jaar het meest zichtbaar werden.

Lees hier verder
Robert BroncelAndere tijden XIV

Andere tijden XIII

by Robert Broncel on 29 december 2018

De maand december liet het meest sombere beursverloop sinds december 1931 zien. Voorteken? De beursstemming zwabbert al geruime tijd tussen hoop en vrees. In 1929 heerste er een ware hosannastemming. Daarvan is de afgelopen jaren evenwel nooit sprake geweest. In tegendeel, het is de toegenomen twijfel en zorg over de gevolgen van de renteverhogingen op de economie waarover Trump en Powell (Fed) “enigszins” van mening verschillen.

Elke renteverhoging impliceert een groter budgettair tekort terwijl de economische groei bij lange geen gelijke tred met de schuldgroei weet te houden. Daar komt bij dat met Trump aan “aan de helm” de staatskas sterk onder druk is komen te staan. Er gaat veel meer geld uit dan er binnenkomt. Dat geeft “een extra dimensie” aan de steeds verder oplopende staatsschuld. De crisis in 2008 en ‘tech crash’ begin deze eeuw vormden “het voetenwerk”.

Lees hier verder
Robert BroncelAndere tijden XIII

Andere tijden (XII)

by Robert Broncel on 4 december 2018

De financiële wereld werd plots verrast door Fed voorzitter Powells uitspraak dat de korte rente maar “iets beneden neutraal” zou noteren óf de volgende verhoging zou wel eens iets langer op zich kunnen laten wachten”. Gunstig voor de beurs die een sprongetje maakte. Een dag later meldde Associated Press dat “president Donald Trump een grotere bedreiging voor de economie vormt dan een verder oplopende handelsoorlog” naar aanleiding van Trumps gut feeling dat hij de Fed als een veel groter probleem zag dan China.

Krasse termen die niet echt bijdragen tot een betere gemoedsrust. In elk geval heeft Trump zojuist op de G-20 meeting in Buenos Aires gemeend de handelsrelatie met China niet nog aan te scherpen door een grace period van 90 dagen in te lassen om onderhandelaars kans te bieden tot een voor hem “zinvol”een vergelijk te komen.

Lees hier verder
Robert BroncelAndere tijden (XII)

De Goud”markt”

by Robert Broncel on 14 november 2018

Na zeven jaar manipulatie van de edelmetaalmarkt (sinds 2011) weten we nu ook dat manipulatie niet alleen “van bovenaf “ plaats vindt maar eveneens “van onderop”. Dit na bekendmaking van een rechtsgang die op 9 oktober j.l. in het District of Connecticut plaats had. Hierbij kwam vast te staan dat handelaren in commodities meenden eveneens “een graantje te moeten meepikken”.

Het eerste “slachtoffer” betrof een voormalige commodity handelaar van JP Morgan/Chase die ‘under seal’ toegaf schuldig te zijn aan het manipuleren van de U.S. Metals Markets, waarvan kennelijk ook zijn superieuren op de hoogte bleken te zijn. ‘Under seal’ wil zeggen dat de beklaagde in kwestie hoopt middels opbiechting op strafvermindering door z’n ‘partners in crime’ (superieuren, collega’s) te benoemen.

De maximum straf die hierop staat is 30 jaar. Niet alleen goud en zilver maar ook platinum en palladium bleken onderdeel van “dit spel” dat door de Amerikaanse wet als ‘spoofing’ (bedrog) wordt aangeduid. In dit geval werden opdrachten vlak vóór uitvoering teruggetrokken, die de partij ter andere zijde op het verkeerde been zetten. JP Morgan was uiteraard “niet thuis” voor commentaar, want hier past uiteraard “versluiering van het aangezicht”.

Lees hier verder
Robert BroncelDe Goud”markt”

Andere tijden XI

by Robert Broncel on 2 november 2018

Onzekerheid en waarschuwingen omtrent de huidige ontwikkelingen blijven aan de orde van de dag maar dat impliceert niet dat nu al voor de uitgang gekozen wordt. Een uiting als ‘irrational exuberance’ (uitspraak van ‘good old’ Fed president Alan Greenspan in 1997) leidde evenmin direct tot een vertwijfeling. Sterker, de dotcom implosie volgde pas drie jaar nadien. Intussen verkeren we in een tijdsbestek van ongeëvenaard hoge schulden en diverse (geopolitieke) spanningen – verzwakte positie van Mrs. Europa, Angela Merkel, internationale handel, emerging markets, Brexit, Italië en niet te vergeten Trump.

Lees hier verder
Robert BroncelAndere tijden XI

Andere tijden X

by Robert Broncel on 3 oktober 2018

In tien jaar na het Lehman débâcle en de daarop volgende financiële crisis is de S&P index in één streep van 800 naar ruim 2900 punten gestegen. Zonder dat de oorzaken tot deze crisis wezenlijk zijn weggenomen. Intussen constateren we een aldoor stijgende schuldgroei terwijl de “aangroei” op de beurs deze ontwikkeling blijft versluieren. Hieronder de langste en meest stabiele bull run ooit!

 

Deze ‘fake bull’ was het gevolg van het domweg “pappen en vooral natten” als enige “remedie”, waarbij Japan als “lichtend voorbeeld” gold. Immers, de Bank of Japan probeert al sinds de gigantische koersval van de Nikkei in 1989 van bijna 40.000 punten tot beneden 8.000 punten alles in het werk te stellen om het Japanse financiële bouwwerk middels ultra lage rentes en opkoop van staatspapier annex aandelen te stutten. Een Nikkei stand van bijna 24.000 punten na zoveel jaar steekt nog schril af tegen het procentueel veel sterkere herstel op Wall Street.

Lees hier verder
Robert BroncelAndere tijden X

Andere tijden IX

by Robert Broncel on 11 september 2018

Intussen worden de contouren almaar duidelijker dat aan “andere tijden” niet te ontkomen is. Het podium van het wereldtoneel laat meer en meer schuivende panelen zien zonder direct een concreet beeld te hebben van wat daar achter nu precies schuil gaat. Veel laat zich nog raden.

Waartoe leidt “het spektakel” in het Witte Huis? Op Democratische winst in het Congres na de verkiezingen in november?

Wordt Trump nog langer serieus genomen en kan hij zijn “autocratisch” bewind ueberhaupt nog verder voortzetten?

Hoe kijkt China intussen tegen de door Trump ingezette handelsoorlog aan en wat zijn de inschattingen/gevolgen voor de wereldhandel te dien aanzien?

Lees hier verder
Robert BroncelAndere tijden IX

De Financiële Markt ‘in Review’

by Robert Broncel on 2 augustus 2018

De Financiële Markt ‘in Review’ – augustus 2018

(bepalend voor onze toekomstige koopkracht)

Eenvoudig uitgedrukt wordt de markt gevormd door het samenspel van vraag en aanbod waarvan de prijs de functie is. Dat geldt evenzo in de kapitaalmarkt waar de rente die prijsfunctie vervult. Stijgt de kapitaalvraag dan stijgt normaliter ook de rente en evenzo bij een dalende vraag daalt de rente.

Middels ingrijpen op de kapitaalmarkt door de centrale banken is van dit marktprincipe afscheid genomen, versterkt in de hand gewerkt door de val van Lehman in 2008. Liquiditeit werd het paradigma. Dus hoewel de leenbehoefte groter dan ooit werd, moest de marktrente juist lager worden “bijgesteld” omdat anders de uitstaande staatsschuld onbetaalbaar zou worden. In feite is hier sprake van een pure ‘contradictio in terminis’ of beter: staatskapitalisme.

Lees hier verder
Robert BroncelDe Financiële Markt ‘in Review’

Andere tijden VII

by Robert Broncel on 8 juli 2018

De twee issues die thans de internationale financiële markten het meest beroeren betreffen de renteontwikkeling en de internationale handel. De uitkomsten hiervan zijn vooralsnog ongewis en onzekerheden zijn geen vriend van de beurs.

Niettemin bleven de beursbewegingen vooralsnog beperkt waarschijnlijk mede omdat de lange rente tot dusver niet gevoelig bleek voor de uitspraken van de nieuwe Fed president Powell. Normaal gesproken reageert de lange rente secundair als afgeleide rente op de Fed roerselen. Hieronder het verloop van de 10-jarige Treasury in het afgelopen halfjaar.

Lees hier verder
Robert BroncelAndere tijden VII

Andere tijden VI

by Robert Broncel on 12 juni 2018

Ondanks de monetaire spanningen als gevolg van de opstelling van de nieuwe regering in Italië, de importheffingen van de V.S. en de dreigende crisis binnen de G-7 blijven de beurzen in het algemeen redelijk goed liggen. De vraag is dan of deze ‘hazards’ voldoende zijn ingeprijsd. Hierover zijn de meningen van analisten verdeeld. Wel neemt het aantal roependen toe dat we steeds meer op een soort diaspora afstevenen.

Zo veroorzaakte de politieke stellingname van de nieuwe Italiaanse regering met betrekking tot de euro inclusief het verzoek tot kwijtschelding van een slordige kwart miljard aan staatsschuld bij de ECB een kortstondige schokgolf die zich over de gehele wereld deed voelen. De obli’s daalden overal met stijgende rentes tot gevolg behalve de Treasuries die juist gewild waren met een dalende rente in het spoor.. Zonder bedenktijd zochten de beleggers opnieuw beschutting in het “veiliger” geachte Amerikaanse staatspapier.

Lees hier verder
Robert BroncelAndere tijden VI