Robert Broncel

Tussentijdse monetaire barometerstand

by Robert Broncel on 15/01/2022

Belangwekkende tussentijdse monetaire barometerstand

De scheuren in de monetaire broek van de centrale bankiers worden nu steeds zichtbaarder! De vraag is zo langzamerhand gewettigd wanneer hun onderbroek zichtbaar wordt, om van de rest nog maar even te zwijgen.

Er hebben zich in het recente verleden (2019) al eerder spanningen voorgedaan op de zgn. interbancaire repomarkt, waarop handelsbanken onderling een leningrelatie in ultra kortlopende leningen aangaan. Deze spanningen kwamen niet uit de lucht vallen maar waren terug te voeren op het wantrouwen in de afwikkeling (terugbetaling) daarvan. Dat euvel begint zich thans wederom nog sterker af te tekenen en kan de directe prelude tot de implosie van het mondiale monetaire systeem inluiden. Wat is er aan de hand?

Lees hier verder
Robert BroncelTussentijdse monetaire barometerstand

Special II

by Robert Broncel on 03/01/2022

Rond het jaareinde wordt de blik gewoonlijk opnieuw met hoop op de toekomst gericht. Terugblikkend op 2021 hebben de verwachtingen een nogal verdeeld beeld opgeleverd. Daarbij lijkt het alsof er steeds minder zekerheid aan onze verwachtingen mag kleven, terwijl de economie weliswaar met staatssteun een verrassend economisch herstel liet zien.

Grosso modo raakte het verwachtingsbeeld vertroebeld door onontkoombare realiteiten als de veelzijdige klimaatproblematiek annex de energietransitie perikelen met oplopende prijzen, de op de achtergrond spelende onevenwichtige en onhoudbare ontwikkelingen op monetair terrein, inclusief inflatie alsmede de schuivende geopolitieke panelen met focus op China en Rusland (in een nieuwe bijrol?); dit alles omgeven door het weerbarstige corona fenomeen.

Lees hier verder
Robert BroncelSpecial II

Column Special

by Robert Broncel on 04/11/2021

Na de explosieve en de voortdurend bijna wanhopige verruiming van de geldmarkt sinds de crisis van 2008/9 met daaropvolgend de ongeëvenaard sterk groeiende overheidstekorten, covid lockdowns en de als gevolg daarvan optredende verstoringen van productielijnen en distributiekanalen zomede de toenemende inflatie- en rentedruk mogen we zo langzamerhand spreken van een nogal chaotisch economisch beeld, de formidabele stijging van Wall Street met ca. 9% op een all time high(!) in de maand oktober buiten beschouwing latend.

Zolang deze chaotische toestand in het maatschappelijk verkeer nog onvoldoende is ingedaald, zullen velen inclusief de media, economen en zelfs politici vooralsnog in een vlaag van wat wordt genoemd ‘normalcy bias’ blijven verkeren. Met de door het klimaat opgelegde energietransitie dreigt deze chaotische trend nog een extra dimensie te krijgen. Op z’n minst een buitengewoon uitdagend speelveld voor een nogal onzekere toekomst.

Lees hier verder
Robert BroncelColumn Special

Andere Tijden XXXXXI

by Robert Broncel on 09/09/2021

Op de plots ontstane financiële crisis in 2008 met Lehman als “het springtij” bleek de Federal Reserve geen andere oplossing te hebben dan de geldpers in de hoogste versnelling te brengen. De rust op de financiële markten werd hiermee weliswaar herwonnen maar schijn bedriegt, nu er wereldwijd een schuld met een factor van ruim tien is ontstaan. Een dergelijk ongekend grote schuld verdraagt geen enkele rentevoet (prijs van het geld en risicopremie!) meer. In Washington weet men dat ook, vandaar het gedraai om deze intussen steeds hetere soep.

Alle ogen waren opnieuw op het symposium van de centrale bankiers in Jackson Hole gericht dat niet veel meer voorstelde dan een “non event”. Een dik rookgordijn in de vorm van een mogelijke ‘tapering’ was het enig dat de facto zichtbaar werd zonder dat hierover verder iets concreets naar buiten werd (kon worden!) gebracht. Goud bleef buiten elke discussie, althans voor zover we weten, maar de prijs zal “stilzwijgend” ongetwijfeld driewerf gestut blijven teneinde het vertrouwen in de dollar zoveel mogelijk in stand te kunnen houden. Zou de ruilvoet zich ten nadele van de dollar ontwikkelen dan zijn de inflatierapen nog meer gaar! Als de rente niet wordt verhoogd (zichtbaar in een stijgende dollar), werkt dat door in een duurdere import en meer inflatie in de hand! Als centrale bankier heeft de Fed dit scenario in de rol van een hulpeloze arts aan het ziekbed van een doodzieke patiënt over zich afgeroepen.

Lees hier verder
Robert BroncelAndere Tijden XXXXXI

Andere Tijden XXXXX

by Robert Broncel on 17/08/2021

Een bekende uitspraak van Socrates was “houd zicht op jezelf!” Twee duizend jaar later zou hij hieraan ongetwijfeld hebben toegevoegd “én op je omgeving”! Zo zijn er vijftig jaar geleden twee kapitale blunders gemaakt die meer dan ooit om herstel schreeuwen. Ecologisch betrof het de bizarre afkoop van het Rapport van de Club van Rome door “de olieboeren” en monetair/economisch de “opportunistische” dollar/goud loskoppeling door toenmalig president Nixon.

Beide blunders blijken tot onomkeerbare ontwikkelingen te verworden! Op ecologisch terrein zijn er intussen veel krachten gemobiliseerd om regeringsleiders en bestuurders uit het bedrijfsleven te overtuigen van het zoveel mogelijk in stand houden van onze “habitat”. Of de bindende UNFCC klimaatovereenkomst (Parijs 2015) voldoende hout snijdt teneinde een vergaande klimaatverandering in te dammen, valt nog te bezien. Op monetair terrein daarentegen zijn er echter officieel nooit stemmen opgegaan om zowel regeringsleiders als hun volgzame centrale bankiers ervan te overtuigen sinds 2008 slechts aan een dood paard op een doodlopend pad te trekken!

Lees hier verder
Robert BroncelAndere Tijden XXXXX

Andere tijden XXXXIX

by Robert Broncel on 04/08/2021

De directe aanwijzingen van een “foutief” monetair beleid werden pas wezenlijk zichtbaar middels de manipulaties van het edelmetaal, de immer verzwegen koopkrachtbarometer van de dollar c.s. alle muntsoorten. Een tweede signaal volgde op de lancering van de niet te manipuleren crypto’s, met Bitcoin voorop. Een eventueel passend antwoord daarop bleef tot dusver uit.

Echter, zojuist is de Bank of International Settlements (BIS), ook wel genoemd “de bank der centrale banken”, met een ‘klipp und klar’ antwoord gekomen via spreekbuis Augustin Carstens, belast met de dagelijkse leiding van dit nogal duister opererende instituut.

Lees hier verder
Robert BroncelAndere tijden XXXXIX

Andere Tijden XXXXVIII

by Robert Broncel on 06/07/2021

Het crisisbeleid sinds 2008 heeft tot niets anders geleid dan een aangroei van het Fed balanstotaal van $3,7 biljoen naar ruim 8.000 biljoen (huidige tussenstand) of een groei van ruim 2.100% in slechts 13 jaar! Hiermee is onverkort het ongelimiteerd “gratis geld” (bij 0-rente) de markt inpompen door de Fed tot een blijvende modus operandi verheven, zonder dat er enige sprake is van een positief perspectief! Ergo, zonder limiet wordt er vooralsnog elke maand opnieuw voor tenminste $120 miljard aan staatspapier bijgekocht/bijgedrukt!

Uiteraard leidt dit proces tot een verder vernietigende verwatering van de intrinsieke waarde van de dollar (van wat er nog van over is!) en vormt de dragende factor tot inflatie. Ook leidt dit tot verdere onevenwichtigheden binnen de samenleving. Een gecontroleerde reset, waarbinnen de consument met “gratis ter beschikking geld” in staat wordt gesteld om edelmetaal te kopen, zou een fatale koopkracht shock kunnen verzachten zolang de prijs van het edelmetaal nog “onder de duim” kan worden gehouden.

Lees hier verder
Robert BroncelAndere Tijden XXXXVIII

Andere Tijden XXXXVII

by Robert Broncel on 18/06/2021

Schijn bedriegt maar niettemin heeft de huidige rust op de financiële markten de bedrieglijke schijn van stilte vóór de storm. Die stilte hangt mede samen met de vooralsnog (te) lage inschatting van een hogere inflatieverwachting door de centrale banken. Maar ook de opgelegde Yield Curve Control (YCC), de relatieve rust van de Federal Reserve en de tot dusver stationaire goudprijs rond $1.900 doen rust slechts “vermoeden”.

Wel blijven de digitale geldpersen onverkort overuren maken om de markten ‘at bay’ te houden. Dit niettegenstaande de “schurende” ontwikkelingen van steeds hogere beurskoersen en dito vastgoedmarkten alsmede steeds verder oplopende inkomensverschillen. Bijgevolg lijkt een fin du siècle ogenschijnlijk nog niet in zicht te zijn, terwijl de leidende centrale banken met de Federal Reserve voorop aan het eind van hun wezenlijke beleidslatijn staan.

Lees hier verder
Robert BroncelAndere Tijden XXXXVII

Andere Tijden XXXXVI

by Robert Broncel on 27/05/2021

Met een marktkapitalisatie van een adembenemende $49.1 biljoen is Wall Street volgens opgave van Siblis Research Global Financial Database, thans groter dan het gezamenlijke BBP van de V.S., China, Japan en Duitsland. Een nooit eerder vertoond beeld! Terwijl de ter zake doende spelers als de centrale bank, de Amerikaanse Office of the Comptroller, de Federal Deposit Insurance Corp. alsmede de Securities Exchange Commission (beurswaakhond) de ernst van de opgeblazen beurs toch ook zouden moeten beseffen!

De ‘bull’ beurs steeg vanaf de crisis in 2008/9 in een nagenoeg rechte streep! In de laatste 12 maanden steeg Wall Street maar liefst met bijna 50%, een ongekende stijging binnen een dergelijk tijdsbestek. Gekte tref je dus niet alleen in het gekkenhuis! Een aantal importante instituten zoals Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley en Bank of America lijken intussen hun beleggingsinzichten te hebben bijgesteld en zullen ongetwijfeld meer bijval zien.

Lees hier verder
Robert BroncelAndere Tijden XXXXVI

Andere Tijden XXXXV

by Robert Broncel on 27/04/2021

Met de niet aflatende, nooit eerder vertoonde gigantische improductieve kapitaalinjecties door de centrale banken vóór en vooral tijdens corona is het monetaire systeem in een volledig onomkeerbare vrije val beland. Het enige “voordeel van deze actie” is dat daarmee vooralsnog uitstel van executie is verkregen van een ongekend zware economische crisis, juist als gevolg van de onmogelijk beheersbare schuldgroei en hoogte.

Het “rode licht” schuilt uiteraard in de U.S. dollar als drager van het mondiale monetaire systeem. Zodra deze munt ter discussie komt te staan, wordt de val van het systeem ingeleid. Vandaar “de noodzaak” om de koopkrachtpariteit van goud zo min mogelijk te laten stijgen.

Lees hier verder
Robert BroncelAndere Tijden XXXXV