Robert Broncel

Crisis Column III

by Robert Broncel on 12/07/2022

‘With history in the making’ zal het ons evenwel niet vergund zijn een blik te werpen in de partijkrochten van Moskou en Beijing om te vernemen hoe de “strategen ter andere zijde” er momenteel instaan bij de tekening van de huidige verhoudingen tussen Oost en West. Vanuit Westers perspectief begint de situatie verdacht veel te lijken op die van vóór de implosie van de Sovjet-Unie in 1989/90, met bovendien meer sabelgeratel.

De vraag is thans of het vooralsnog bij voornamelijk sabelgeratel blijft*) en de acteurs in Moskou met China op afstand rustig wachten totdat “hun probleem” met het Westen zich vanzelf oplost. Dat zou kunnen vanuit de huidige complexe economische en monetaire ontwikkelingen, aangezet door de verrassende Russische inval in broederland Oekraïne. Met Lenin’s kijk op het kapitalisme zou potentaat Poetin met zijn onverhoedse inval kunnen denken, dat zijn tactiek en strategie mogelijk tot de genadestoot van de Westerse suprematie zou kunnen leiden. Sterker, zelfs al zou zijn leger in Oekraïne vastlopen en een beetje blijven aanklooien, heeft hij de NATO en EU-landen nog steeds bij hun staart die zwaar inzetten op (blijvende) hulp aan Oekraïne. Ongetwijfeld zullen “de zwakke plekjes” worden opgezocht.

Lees hier verder
Robert BroncelCrisis Column III

Belangrijkste citaten uit Klaas Knot’s interview

by Robert Broncel on 20/06/2022

Belangrijkste citaten uit:

Klaas Knot’s interview op BNR -17 juni 2022

Hoewel Knot dat uiteraard niet kon duiden, bevinden we ons steeds meer op monetair glad ijs.

Zijn bewoordingen mogen op “een goudschaaltje” worden gelegd:

 • Een complexe uitdaging
 • De hoogte van de ‘spreads’ (rente) tussen de noordelijke en zuidelijke eurolanden zal allesbepalend voor het beleid zijn
 • Het marktvertrouwen staat centraal
 • De euro móet overleven
 • Verslechtering groeiperspectieven met tot gevolg minder aansturing: we zullen dan koopkrachtverlies (inflatie) moeten accepteren
 • Toenemende spanningen op de kapitaalmarkten
 • Rente zal in alle eurolanden gelijkmatig omhoog moeten
 • De hoogte van de kerninflatie (zonder energie en voedsel) blijft de hoogte van de rente aansturen
 • Loonstijging en externe prijsstijgingen (energie, grondstoffen etc.) mede bepalend voor inflatiehoogte
 • Afkoeling economie in welke mate?
Lees hier verder
Robert BroncelBelangrijkste citaten uit Klaas Knot’s interview

Column van David Stockman

by Robert Broncel on 19/05/2022

Zie deze column van David Stockman, voormalig Budget Director onder president Reagan.

In mijn columns heb ik bij tijd en wijle moeten refereren aan uitspraken, conclusies en voorspellingen van David Stockman. De bijgesloten column van hem sluit naadloos aan op mijn serie columns, zodat u met de inhoud hiervan weer update bent van de laatste ontwikkelingen op internationaal monetair terrein.

Lees hier verder
Robert BroncelColumn van David Stockman

Crisis Column

by Robert Broncel on 11/04/2022

Nog nooit heeft zich een situatie voorgedaan, waarbij intussen vijf min of meer tegelijk optredende crises zich manifesteren, afgezien van corona. De eerste en tweede crisis dateren in feite reeds vanaf het in 1972 uitgebrachte Rapport van de Club van Rome onder de titel “Grenzen aan de Groei” dat onder afkoop door “de olieboeren” in de bureaula verdween, met de thans bekende gevolgen. De monetaire crisis dateert de facto reeds vanaf de ontkoppeling dollar/goud in 1971 en reëel vanaf de financiële crisis in 2008/9, terwijl de geopolitieke annex olie- en voedselcrisis uit de (hernieuwde) inname van de Krim in 2014 stamt.

 • Klimaatcrisis met de vraag of deze nog te beteugelen is, mede vanwege de onstuitbare methaan uitstoot binnen de poolcirkel waarover nauwelijks bericht wordt
 • Biodiversiteitscrisis – zonder een gezonde biotoop (onder een intussen opgelopen verlies van ruim 70%!) loopt ons immuunsysteem spaak, waarover vooralsnog evenmin veel ophef wordt gemaakt
 • Monetaire crisis met op enige termijn buitengewoon ernstige economische gevolgen op mondiale schaal
 • Geopolitieke crisis – focus op Oekraïne – met de energie- en voedselcrisis in het spoor, zonder enig positief perspectief.
Lees hier verder
Robert BroncelCrisis Column

Zwaard van Damocles

by Robert Broncel on 24/02/2022

Algemeen

De vaste lezer van mijn columns kent inmiddels wel “de barometerstand”, ook al verkeert de day of reckoning vooralsnog in nevelen. Deze leek zich aanvankelijk aan te dienen bij de val van Lehman in 2008 maar werd destijds via een buitengewone krachtsinspanning door de Fed met het Amerikaanse ministerie van Financiën afgewend, waartoe werkelijk alle “onoirbare” middelen geheiligd waren. Als antwoord op een definitieve koopkrachtomslag bleek de Strategische Portefeuille meer dan opportuun.

Doordat de banken het krediet als vliegwiel van de economie om zeep hadden geholpen, probeerden de centrale banken dat euvel middels reddingsoperaties, geldverruiming (QE) etc. te bestrijden. Daartoe dienden lagere rentes, opkoop van staatsleningen (met afnemende risicopercepties tot gevolg) en voorts “geminimaliseerde” edelmetaalbeprijzing ter ondersteuning van het vertrouwen in de dollar. Dit na opnieuw een bijzonder wankel moment in augustus 2011. Na deze ingrepen liet de sinds 2009 virale Strategische Modelportefeuille aanvankelijk een dalend patroon zien. Bij een omslag destijds zou het beeld precies omgekeerd zijn geweest. Gezien de ongekend grote schuldcreatie staat thans een veel omvangrijkere monetaire crisis afgetekend ‘in the cards’, met dito gevolgen!

Lees hier verder
Robert BroncelZwaard van Damocles

Het definitieve eindspel

by Robert Broncel on 01/02/2022

De meest opvallende elementen van het definitieve eindspel inzake het huidige mondiale monetaire systeem betreffen onverkort het openzetten van de digitale geldpers vanaf 2009 gevolgd door de in 2011 gestarte edelmetaalmanipulaties. Hiermee werd domweg één der belangrijkste beleidsonderdelen van de Federal Reserve overboord gezet. Immers, de Fed in de hoedanigheid van centrale bank diende in de eerste plaats op de koopkrachtpariteit te blijven letten, volkomen in strijd met de verwatering/verval ervan en heeft daarmee haar hand overspeeld!

Lees hier verder
Robert BroncelHet definitieve eindspel

Tussentijdse monetaire barometerstand

by Robert Broncel on 15/01/2022

Belangwekkende tussentijdse monetaire barometerstand

De scheuren in de monetaire broek van de centrale bankiers worden nu steeds zichtbaarder! De vraag is zo langzamerhand gewettigd wanneer hun onderbroek zichtbaar wordt, om van de rest nog maar even te zwijgen.

Er hebben zich in het recente verleden (2019) al eerder spanningen voorgedaan op de zgn. interbancaire repomarkt, waarop handelsbanken onderling een leningrelatie in ultra kortlopende leningen aangaan. Deze spanningen kwamen niet uit de lucht vallen maar waren terug te voeren op het wantrouwen in de afwikkeling (terugbetaling) daarvan. Dat euvel begint zich thans wederom nog sterker af te tekenen en kan de directe prelude tot de implosie van het mondiale monetaire systeem inluiden. Wat is er aan de hand?

Lees hier verder
Robert BroncelTussentijdse monetaire barometerstand

Special II

by Robert Broncel on 03/01/2022

Rond het jaareinde wordt de blik gewoonlijk opnieuw met hoop op de toekomst gericht. Terugblikkend op 2021 hebben de verwachtingen een nogal verdeeld beeld opgeleverd. Daarbij lijkt het alsof er steeds minder zekerheid aan onze verwachtingen mag kleven, terwijl de economie weliswaar met staatssteun een verrassend economisch herstel liet zien.

Grosso modo raakte het verwachtingsbeeld vertroebeld door onontkoombare realiteiten als de veelzijdige klimaatproblematiek annex de energietransitie perikelen met oplopende prijzen, de op de achtergrond spelende onevenwichtige en onhoudbare ontwikkelingen op monetair terrein, inclusief inflatie alsmede de schuivende geopolitieke panelen met focus op China en Rusland (in een nieuwe bijrol?); dit alles omgeven door het weerbarstige corona fenomeen.

Lees hier verder
Robert BroncelSpecial II

Column Special

by Robert Broncel on 04/11/2021

Na de explosieve en de voortdurend bijna wanhopige verruiming van de geldmarkt sinds de crisis van 2008/9 met daaropvolgend de ongeëvenaard sterk groeiende overheidstekorten, covid lockdowns en de als gevolg daarvan optredende verstoringen van productielijnen en distributiekanalen zomede de toenemende inflatie- en rentedruk mogen we zo langzamerhand spreken van een nogal chaotisch economisch beeld, de formidabele stijging van Wall Street met ca. 9% op een all time high(!) in de maand oktober buiten beschouwing latend.

Zolang deze chaotische toestand in het maatschappelijk verkeer nog onvoldoende is ingedaald, zullen velen inclusief de media, economen en zelfs politici vooralsnog in een vlaag van wat wordt genoemd ‘normalcy bias’ blijven verkeren. Met de door het klimaat opgelegde energietransitie dreigt deze chaotische trend nog een extra dimensie te krijgen. Op z’n minst een buitengewoon uitdagend speelveld voor een nogal onzekere toekomst.

Lees hier verder
Robert BroncelColumn Special

Andere Tijden XXXXXI

by Robert Broncel on 09/09/2021

Op de plots ontstane financiële crisis in 2008 met Lehman als “het springtij” bleek de Federal Reserve geen andere oplossing te hebben dan de geldpers in de hoogste versnelling te brengen. De rust op de financiële markten werd hiermee weliswaar herwonnen maar schijn bedriegt, nu er wereldwijd een schuld met een factor van ruim tien is ontstaan. Een dergelijk ongekend grote schuld verdraagt geen enkele rentevoet (prijs van het geld en risicopremie!) meer. In Washington weet men dat ook, vandaar het gedraai om deze intussen steeds hetere soep.

Alle ogen waren opnieuw op het symposium van de centrale bankiers in Jackson Hole gericht dat niet veel meer voorstelde dan een “non event”. Een dik rookgordijn in de vorm van een mogelijke ‘tapering’ was het enig dat de facto zichtbaar werd zonder dat hierover verder iets concreets naar buiten werd (kon worden!) gebracht. Goud bleef buiten elke discussie, althans voor zover we weten, maar de prijs zal “stilzwijgend” ongetwijfeld driewerf gestut blijven teneinde het vertrouwen in de dollar zoveel mogelijk in stand te kunnen houden. Zou de ruilvoet zich ten nadele van de dollar ontwikkelen dan zijn de inflatierapen nog meer gaar! Als de rente niet wordt verhoogd (zichtbaar in een stijgende dollar), werkt dat door in een duurdere import en meer inflatie in de hand! Als centrale bankier heeft de Fed dit scenario in de rol van een hulpeloze arts aan het ziekbed van een doodzieke patiënt over zich afgeroepen.

Lees hier verder
Robert BroncelAndere Tijden XXXXXI